Badania i pomiary

Wykonywane przez naszą firmę specjalistyczne badania i pomiary studni to proces, który pozwala ocenić jej stan. Pełna diagnostyka zakłada wykonanie badań i pomiarów wraz z inspekcją studni podwodną kamerą – tylko kompleksowa ocena jej stanu umożliwia podjęcie trafnej decyzji na temat regeneracji studni i dalszych kroków postępowania. Dzięki diagnostyce potrafimy stwierdzić czy regeneracja studni głębinowej jest możliwa do wykonania i ekonomicznie uzasadniona.

Kiedy i w jakim celu?

Badania i pomiary studni wykonać można (i trzeba) w trzech sytuacjach:

  • w ramach okresowych przeglądów eksploatacyjnych – zyskując wiedzę na temat rzeczywistego stanu studni,
  • przed wykonaniem regeneracji – zyskując możliwość podjęcia trafnego wyboru metody czyszczenia studni,
  • po regeneracji – mogąc ocenić realnie efekty wykonanego czyszczenia studni.

Metody pomiaru

Jedyną właściwą metodą pomiaru studni przed regeneracją i po jej zakończeniu, jest procentowe obliczenie jej sprawności i porównanie z wynikami nowej studni, mającej 100% sprawność w dniu odwiercenia. Różnica w wynikach przed i po regeneracji jest rzeczywistym obrazem uzyskanej poprawy sprawności studni, to zaś bezpośrednio przekłada się na wzrost jej wydajności.

UwagaNiewielka poprawa sprawności studni po regeneracji oznacza krótkotrwały wzrost jej wydajności.

Pełna dokumentacja

Efektem wykonanych badań, pomiarów oraz telewizyjnej inspekcji studni, jest przygotowanie pełnej dokumentacji, która zawiera nie tylko ocenę aktualnego stanu studni, ale również zalecenia, jaka metoda regeneracji studni będzie optymalna. Użytkownik zyskuje wiedzę przed rozpoczęciem realizacji, a podejmowana decyzja jest w pełni świadoma i pozwala wybrać najlepszą ofertę.

Uwaga: Wykonanie samego badania studni przy jednoczesnej rezygnacji z inspekcji kamerą lub odwrotnie, nie daje całościowego obrazu sytuacji i może skutkować błędną oceną rzeczywistego stanu studni. W celu uzyskania pełnej wiedzy o aktualnym stanie studni, zaleca się wykonanie kompleksowej diagnostyki.